1. Algemeen

1.1. In deze Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Artikel bestelt;
  2. Artikel: een door de Afnemer bij FASHION.foundation besteld consumentenartikel;
  3. Bestelling: een door Afnemer om niet besteld artikel bij FASHION.foundation
  4. FASHION.foundation: Onderdeel van Stichting LINDA.foundation, Huizerstraatweg 117 te 1411 GM Naarden, Kamer van Koophandel nummer 58413510; 
  5. Voorwaarden: de onderhavige algemene leveringsvoorwaarden.

1.2. Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op:

i)  alle overeenkomsten met betrekking tot de levering van Artikelen door FASHION.foundation.

1.3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen; in dat geval blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht.

1.4. De Afnemer dient minimaal 18 jaar te zijn.

1.5. FASHION.foundation is gerechtigd om welke reden dan ook, op ieder moment, haar activiteiten te staken. In dat geval is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De Afnemer heeft in dat geval geen recht op restitutie van de eventueel betaalde bijdrage in verzendkosten aan de FASHION.foundation. 

1.6 Bij vragen of in geval van klachten kan de Afnemer bellen naar de klantenservice op 020- 808 87 24 (maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 18:00 uur) of contact opnemen via het online contactformulier.
Het postadres van de klantenservice is:
LINDA.foundation / FASHION.foundation
T.a.v. FF Klantenservice
Antwoordnummer 1471
1410 WC Naarden

1.7. FASHION.foundation behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden. De gewijzigde Voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle overeenkomsten tot levering van Artikelen. Check deze Voorwaarden daarom regelmatig.

2. Bestelling

2.1 Afnemer ontvangt van FASHION.foundation per email een inlogcode, het toegekende aantal waardepunten en de bestelperiode om Artikelen te kunnen bestellen op FASHION.foundation. 

2.2 Afnemer heeft het recht om Artikelen te bestellen tegen inlevering van de toegekende waardepunten aan Afnemer. Artikelen zijn gratis en niet inwisselbaar voor geld. 

2.3 Afnemer heeft gedurende een door FASHION.foundation gecommuniceerde periode het recht om een of meerdere Artikelen te bestellen. Na afloop van deze bestelperiode vervalt dit recht. De waarde van niet verzilverde waardepunten vervalt na afloop van de gecommuniceerde periode.

2.4 Afnemer doet de volledige bestelling in één keer. Niet verzilverde waardepunten vervallen als een bestelling gedaan is. 

2.5 De bestelling is pas definitief als Afnemer een bijdrage aan de verzendkosten heeft voldaan via iDeal. FASHION.foundation behoudt zich het recht voor de hoogte van deze bijdrage te wijzigen. Deze bijdrage is niet restitueerbaar. 

2.6 Afnemer is verantwoordelijk voor het doorgeven van zijn/haar adresgegevens bij aanmeldengezinnen.nl of aan de FASHION.foundation klantenservice (zie artikel 1.6).

2.7 Na bestelling ontvangt Afnemer een bestelbevestiging van FASHION.foundation per email. Een bestelling kan niet gewijzigd worden. 

3. Bezorging

3.1 Een Bestelling zal binnen 7 werkdagen na ontvangst van betaling van de bijdrage aan verzendkosten worden verzonden aan een DHL pickup point. Afnemer is verantwoordelijk voor het doorgeven bij welk DHL pickup point hij/zij de Bestelling wil ophalen. Als de levering van de order onverhoopt langer duurt, wordt de Afnemer daarvan op de hoogte gesteld.

3.2 Zodra het pakket is bezorgd bij het DHL pickup point naar keuze, ontvangt Afnemer van DHL een email met het verzoek om het pakket op te halen. Na drie dagen stuurt DHL een herinnering. Niet-opgehaalde Bestellingen worden maximaal 7 dagen door DHL bewaard. Daarna wordt de Bestelling door DHL teruggestuurd naar FASHION.foundation. Afnemer heeft dan geen recht meer op de Bestelling. De bijdrage aan verzendkosten wordt niet aan Afnemer gerestitueerd. 

3.3 Indien een Bestelling niet of beschadigd is aangekomen, kan de Afnemer daarover contact opnemen met de klantenservice (zie voor contactgegevens artikel 1.6). 

3.4 FASHION.foundation is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen of als gevolg van het niet of niet volledig verzenden van orders.

4. Artikelen

4.1 Alle Artikelen zijn beperkt leverbaar. Afnemer heeft geen recht op een Artikel totdat de ontvangstbevestiging is gemaild aan Afnemer. 

4.2 Indien de geleverde Artikelen gebreken vertonen of verkeerd geleverd zijn heeft Afnemer geen recht om deze Artikelen te ruilen of retourneren. Eventuele klachten worden door FASHION.foundation niet in behandeling genomen. 

4.3 Indien Artikelen die besteld zijn niet geleverd zijn, kan Afnemer dat binnen 5 werkdagen na het ophalen van het pakket bij het DHL pickup point melden aan klantenservice (zie artikel 1.6). FASHION.foundation levert Afnemer naar eigen inzicht een vervangend artikel dat niet geruild of geretourneerd kan worden. Klachten hierover worden niet in behandeling genomen. Niet-geleverde Artikelen die langer dan 5 werkdagen na het ophalen van het pakket bij het DHL pickup point gemeld zijn bij klantenservice, worden niet in behandeling genomen. 

4.4 Getracht wordt om de afbeeldingen ten aanzien van Artikelen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. FASHION.foundation kan echter niet garanderen dat de kleuren die op de afbeeldingen ten aanzien van de Artikelen te zien zijn, exact de werkelijke kleuren zijn van de te leveren Artikelen.

5. Herroepingsrecht

5.1 Herroepingsrecht is niet van toepassing. Artikelen kunnen niet geretourneerd noch geruild worden. 

6. Privacy en Algemene Verordening Gegevensbescherming

6.1 FASHION.foundation respecteert de privacy van haar Afnemers.
De verwerking van de gegevens van de Afnemer geschiedt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

7. Aansprakelijkheid

7.1 FASHION.foundation is uitsluitend aansprakelijk voor door de Afnemer geleden schade indien deze schade aan FASHION.foundation is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van FASHION.foundation komt. FASHION.foundation is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door de Afnemer van enig door FASHION.foundation geleverde dienst of geleverd Artikel, tenzij FASHION.foundation aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek. FASHION.foundation is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van FASHION.foundation gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, terrorisme, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van FASHION.foundation, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van FASHION.foundation, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer,blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van FASHION.foundation. De Afnemer dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van FASHION.foundation.

7.2 Het is de Afnemer niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat de Afnemer aan FASHION.foundation verschuldigd is.

8. Overige bepalingen

8.1 Als een bepaling uit deze Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De ongeldige bepaling wordt dan vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van de ongeldige bepaling.

8.2 Op deze Voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

Deze Voorwaarden treden in werking met ingang van 01 november 2023.

Winkelwagen
Scroll naar boven